Дарбари (रागदरबारी)

Харипрасад Чаурасиа (Hariprasad Chaurasia). Raga Darbari Kanada & Dhun in Mishra Pilu – Alap and Jor:

Харипрасад Чаурасиа (Hariprasad Chaurasia). Raga Darbari Kanada & Dhun in Mishra Pilu – Medium Tempo Gat in Jhaptal:

Харипрасад Чаурасиа (Hariprasad Chaurasia). Raga Darbari Kanada & Dhun in Mishra Pilu – Medium Tempo Gat in Ektal:

Рави Шанкар, Вилаят Хан, Шуджат Хусейн Хан (Ravi Shankar, Vilayat Khan, Shujaat Hussain Khan). Raga Darbari Kanhada:

Амджад Али Хан (Amjad Ali Khan). Raag Darbari:

Шахид Парвез, Аниндо Чаттерджи (Shahid Parvez, Anindo Chatterjee). Raga Darbari Kanada:

Арун Апте (Arun Apte). Jay Shri Kalki Raag – Darbari:


1 комментарий

  1. […] Раги: Асавари, Джаунпури, Синдху Бхайрави, Дези, Дарбари Канада. […]

Комментировать

Войдите, чтобы комментировать.